Ważne Zasady Bezpieczeństwa

Ogólne użytkowanie świec

Nie pozostawiaj zapalonej świecy bez nadzoru.

Gdy knot jest dłuższy niż 5mm należy go skrócić.

Ustawiaj świece z dala od przedmiotów łatwopalnych.

Unikaj przeciągu.

Przechowuj świece w miejscach niedostępnym dla dzieci.

Nie gaś świecy za pomocą wody.

Nie ustawiaj świecy na nierównych powierzchniach.

Nie ustawiaj świecy bezpośrednio na powierzchnię.

Ważne uwagi przy domowej produkcji

Nie rozpuszczaj parafiny lub żelu bezpośrednio na ogniu.

Staraj się umieścić knot tak aby nie dotykał ścian naczynia.

Do świec żelowych nie stosuj naczyń z tworzywa sztucznego.

Elementy dekoracyjne umieszczaj na wewnętrznej ścianie naczyniu, z dala od knota.

Stosuj tylko surowce przeznaczone do świec.

Nie używaj zastępczych surowców w szczególności takich jak: zapachy, lakiery, rozpuszczalniki.

Zawsze miej pod ręką gaśnicę.

Oznaczenia stosowane przy produktach chemicznych

Każdy produkt chemiczny posiada swoją kartę charakterystyki produktu chemicznego w której zawarte są wszystkie informacje o składzie, przechowywaniu, zastosowaniu.

Najważniejsze oznaczenia:

R67 - Opary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

R20 - działa szkodliwie przez drogi oddechowe

R66 - powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

S2 - Chronić przed dziećmi.

S16 - Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia - nie palić tytoniu.

S23 - nie wdychać pary/rozpylonej cieczy

S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S33 - Zachować środki ostrożności zapobiegającej wyładowaniom elektrostatycznym.

S51 - Stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

S60 - produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny

Xn - Substancja/preparat/produkt szkodliwa/y

Xi - Substancja/preparat/ produkt szkodliwa/y

F lub R11 - Substancja/preparat/produkt wysoce łatwopalna/y

® Kraina Świec Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.

Oprogramowanie sklepu KQS.store : Szata graficzna KQSDesign.pl